Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Dokumenty Programowe

Wspólny Program Operacyjny Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (obowiązujący od 22 września 2023), (wersja anglojęzyczna, plik w formacie PDF; rozmiar: 1,32 MB)

Załącznik nr 1 - Lista Dużych Projektów Infrastrukturalnych (plik w formacie PDF; rozmiar: 1,42 MB)

Załącznik nr 2 - Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko (plik w formacie PDF; rozmiar: 0,9 KB)


Poprzednie wersje

Wspólny Program Operacyjny Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (obowiązujący do 21 września 2023), (plik w formacie PDF; rozmiar: 1,3 MB)

Wspólny Program Operacyjny Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (obowiązujący do 8 grudnia 2022), (plik w formacie PDF; rozmiar: 1,3 MB)

Wspólny Program Operacyjny Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (obowiązujący do 1 grudnia 2020), (plik w formacie PDF; rozmiar: 1,8 MB)

Wspólny Program Operacyjny Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (obowiązujący do 12 listopada 2017), (plik w formacie PDF; rozmiar: 2,7 MB)

 

RAMY PRAWNE:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 232/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające Europejski Instrument Sąsiedztwa (plik w formacie PDF; rozmiar: 660 KB)

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 236/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające wspólne zasady i procedury wdrażania unijnych instrumentów na rzecz finansowania działań zewnętrznych (plik w formacie PDF; rozmiar: 628 KB)

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 897/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące wdrażania programów współpracy transgranicznej finansowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 232/2014 ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa (plik w formacie PDF; rozmiar: 680 KB)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/879 z dnia 23 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 897/2014 w odniesieniu do przepisów szczegółowych w celu dostosowania przepisów dotyczących wdrażania programów współpracy transgranicznej finansowanych w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa do środków szczególnych wprowadzonych w reakcji na pandemię COVID-19 (plik w formacie PDF; rozmiar: 522 KB)

Dokument Programowy dla wsparcia UE na rzecz Współpracy Transgranicznej EIS (2014-2020) (wersja anglojęzyczna) (plik w formacie PDF; rozmiar: 348 KB)

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2022/2192 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia przepisów szczegółowych dotyczących programów współpracy na lata 2014–2020 wspieranych z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” wskutek zakłócenia realizacji programów (plik w formacie PDF; rozmiar: 348 KB)


INNE DOKUMENTY:

Regulamin Wspólnego Komitetu Monitorującego (wersja anglojęzyczna) (plik w formacie PDF; rozmiar: 600 KB)

Regulamin Komisji Wyboru Projektów (wersja anglojęzyczna) (plik w formacie PDF; rozmiar: 600 KB)

Podręcznik oceny wniosków (wersja anglojęzyczna) (plik w formacie PDF; rozmiar: 804 KB)

Podręcznik na temat zapobiegania nadużyciom finansowym (wersja anglojęzyczna) (plik w formacie PDF; rozmiar: 1,1 MB)

Fundusze europejskie bez barier, usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością

Public procurement guidance for practitioners (avoiding most common errors)

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna