PBU

O Programie

Strategia Programu została przyjęta w wyniku analizy społeczno-gospodarczej przeprowadzonej na zlecenie IZ, w której zidentyfikowane zostały wspólne priorytety na poziomie krajowym i regionalnym państw uczestniczących i ich regionów. Opiera się ona również na doświadczeniach z obecnego okresu programowania. Strategia Programu uwzględnia również opinie zainteresowanych stron odnośnie wspólnych potrzeb i wyzwań na obszarze Programu. Ponadto odzwierciedlone są w niej decyzje podjęte przez WKP koncentrujące uwagę Programu na obszarach tematycznych, w których państwa uczestniczące mogą rozwiązywać wspólne problemy i wykorzystywać wspólne zasoby.

Nadrzędnym celem  Programu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy. Strategia Programu odpowiada krajowym i regionalnym strategiom rozwoju społeczno-gospodarczego, które są realizowane poprzez cele strategiczne Programu. Dokument Programowy dla wsparcia UE na rzecz Współpracy Transgranicznej EIS (2014-2020) przewiduje trzy cele strategiczne dla działań w ramach współpracy transgranicznej:

  1. Promowanie rozwoju gospodarczego i społecznego w regionach po obu stronach wspólnej granicy;
  2. Rozwiązywanie wspólnych wyzwań dotyczących środowiska, zdrowia publicznego,
    bezpieczeństwa i ochrony;
  3. Promocja lepszych warunków i zasad zapewniających mobilność osób, towarów i kapitału.

W Dokumencie Programowym dla wsparcia UE na rzecz Współpracy Transgranicznej EIS (2014-2020) wymieniono również 10 Celów Tematycznych (CT), spośród których uczestniczące państwa mogą wybrać cztery cele dla działań w ramach współpracy transgranicznej.

Wspólny Program Operacyjny Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020