PBU
Trzeci Nabór Wniosków Survey

Trzeci nabór - otwarty

 

 1. Tematyka naboru

Nabór jest otwarty tylko dla Celu Tematycznego DZIEDZICTWO w ramach obu jego priorytetów:

 1. Promocja lokalnej kultury i historii.
 2. Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego.

Nabór poświęcony jest mikroprojektom (projektom z małym budżetem):

- wdrażanym na obszarze Programu:

 • w Polsce: podregiony (NUTS3): krośnieński, przemyski, rzeszowski, tarnobrzeski, chełmsko-zamojski, puławski, lubelski, bialski, ostrołęcko-siedlecki, łomżyński, białostocki oraz suwalski;
 • w Białorusi: obwody grodzieński, brzeski, miński (w tym miasto Mińsk) i homelski;
 • w Ukrainie: obwody lwowski, wołyński, zakarpacki, równieński, tarnopolski i iwano-frankowski,

- oferującym głównie działania nieinwestycyjne

- promującym następujące pomysły i tematy związane z dziedzictwem kulturowym, historycznym i przyrodniczym:

 • budowanie nowych kontaktów i relacji z mieszkańcami terenów przygranicznych,
 • wymiana doświadczeń i inicjatyw społecznych,
 • wspólne tradycje obszarów przygranicznych,
 • przedsięwzięcia turystyczne i kulturalne,
 • różnorodność kulturowa i mniejszości kulturowe oraz rozwój społeczności lokalnych,
 • nowe wydarzenia związane z kulturą, sztuką, sportem, edukacją, promocją historii i dziedzictwa przyrodniczego oraz wszelkiego rodzaju podobne wydarzenia wspierające współpracę transgraniczną.

- każdy mikroprojekt ma na celu zwiększenie liczby odwiedzających miejsca dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego.

- każdy mikroprojekt ma charakter transgraniczny i ma partnerów z Polski i Białorusi i / lub Ukrainy.

 1. Czas trwania naboru

Nabór jest otwarty od 15 listopada 2019 r. do 15 stycznia 2020 r.

 1. Alokacja przeznaczona na nabór, wysokość dofinansowania i grantu

Wartość środków dostępnych w ramach naboru wynosi co najmniej 1 286 000 EUR.

Mikroprojekty mogą otrzymywać granty od 20 000 do 60 000 EUR. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych projektu. 

 1. Składanie wniosków

Wnioski aplikacyjne należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej Programu i e-generatora. Plik instalacyjny generatora jest do pobrania z indywidualnego konta Beneficjenta Wiodącego. Konto to jest niezbędne do złożenia wniosku aplikacyjnego do Wspólnego Sekretariatu Technicznego i musi zostać utworzone na stronie internetowej Programu:https://www.pbu2020.eu/en/appusers/register. Instrukcja zakładania konta przez Beneficjenta Wiodącego w języku polskim jest dostępna tutaj.

Termin nadsyłania wniosków aplikacyjnych upływa 15 stycznia 2020 r. (włącznie z tym dniem, do godz. 23:59 CET). 

 1. Ocena i wybór projektu

Przewidywany termin oceny projektu to drugi kwartał 2020 r.

Proces wyboru i kryteria wyboru projektów opisano w Podręczniku oceny wniosków oraz w Regulaminie Komisji Oceniającej.

 1. Pakiet aplikacyjny

Wszystkie szczegółowe informacje na temat zasad i wymagań 3. naboru są opisane w pakiecie aplikacyjnym, który jest dostępny tutaj.

Folder zawiera następujące dokumenty:

 • Podręcznik Programu
 • Załącznik 1 – Wniosek Aplikacyjny
 • Załącznik 2 – Budżet projektu
 • Załącznik 3 – Metodologia obliczania kosztów administracyjnych
 • Załącznik 4 – Siatka oceny administracyjnej, kwalifikowalności i oceny jakościowej wniosku
 • Załącznik 5a – Szczegółowe zasady udzielania zamówień dla polskich beneficjentów
 • Załącznik 5b – Szczegółowe zasady udzielania zamówień dla białoruskich i ukraińskich beneficjentów
 • Załącznik nr 6 – Umowa grantowa
 • Załącznik nr 7 – Umowa partnerska
 • Załącznik nr 8 – Krótki raport opisowy
 • Załącznik nr 9 – Raport końcowy (opisowy)
 • Załącznik nr 10 – Raport końcowy (finansowy)

Podręcznik Programu zawiera ogólne informacje o Programie, wymogi formalne dla wnioskodawców / beneficjentów oraz wniosków projektowych, kryteria oceny, kwalifikowalność kosztów, a także odpowiedzi na pytania związane z realizacją projektu.

Angielska wersja dokumentów jest wiążąca, jednak tłumaczenia robocze na język polski, rosyjski i ukraiński są również dostępne na każdej wersji językowej strony internetowej Programu.

Przed wysłaniem Wniosku Aplikacyjnego proszę uważnie przeczytać wszystkie dokumenty.

 1. Wsparcie dla Wnioskodawców

Strona internetowa Programu:

 • instrukcja wypełniania Wniosku Aplikacyjnego (pobierz),
 • robocze tłumaczenia dokumentów z pakietu aplikacyjnego (pobierz),
 • sekcja FAQ (często zadawane pytania),
 • prezentacje z ogólnymi informacjami na temat naboru (pobierz),
 • szkolenie on-line: Zasady oceny Wniosku Aplikacyjnego (vide on-line),
 • sekcja wyszukiwania partnerów z listą potencjalnych instytucji we wszystkich trzech krajach.

Odpowiedzi na pytania / wątpliwości:

 • Beneficjenci mogą otrzymać pisemną informację zwrotną na temat wymagań naboru po wysłaniu wiadomości e-mail na adres pbu@pbu2020.eu. Odpowiedzi na pytania będą udzielane przynajmniej raz w tygodniu przez wybraną grupę ekspertów Programu.

Indywidualne konsultacje:

 • Indywidualne konsultacje dla Wnioskodawców dotyczące pomysłu na projekt oraz partnerstwa zostaną zorganizowane w WST i / lub w Oddziałach Programu po uprzednim zgłoszeniu się.
 1. Inne ważne informacje

Wszystkie szczegółowe informacje na temat naboru i planowanego wsparcia dla Wnioskodawców będą publikowane na stronie internetowej Programu, dlatego prosimy o jej regularne sprawdzanie.

 

Czy ta strona była przydatna?