PBU
30 lat Interreg

Trzeci nabór - zamknięty

1. Tematyka naboru

Nabór był otwarty tylko dla Celu Tematycznego DZIEDZICTWO w ramach obu jego priorytetów:

 1. Promocja lokalnej kultury i historii.
 2. Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego.

Nabór poświęcony był mikroprojektom (projektom z małym budżetem):

- wdrażanym na obszarze Programu:

 • w Polsce: podregiony (NUTS3): krośnieński, przemyski, rzeszowski, tarnobrzeski, chełmsko-zamojski, puławski, lubelski, bialski, ostrołęcko-siedlecki, łomżyński, białostocki oraz suwalski;
 • w Białorusi: obwody grodzieński, brzeski, miński (w tym miasto Mińsk) i homelski;
 • w Ukrainie: obwody lwowski, wołyński, zakarpacki, równieński, tarnopolski i iwano-frankowski,

- oferującym głównie działania nieinwestycyjne

- promującym następujące pomysły i tematy związane z dziedzictwem kulturowym, historycznym i przyrodniczym:

 • budowanie nowych kontaktów i relacji z mieszkańcami terenów przygranicznych,
 • wymiana doświadczeń i inicjatyw społecznych,
 • wspólne tradycje obszarów przygranicznych,
 • przedsięwzięcia turystyczne i kulturalne,
 • różnorodność kulturowa i mniejszości kulturowe oraz rozwój społeczności lokalnych,
 • nowe wydarzenia związane z kulturą, sztuką, sportem, edukacją, promocją historii i dziedzictwa przyrodniczego oraz wszelkiego rodzaju podobne wydarzenia wspierające współpracę transgraniczną.

- każdy mikroprojekt ma na celu zwiększenie liczby odwiedzających miejsca dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego.

- każdy mikroprojekt ma charakter transgraniczny i ma partnerów z Polski i Białorusi i / lub Ukrainy.

2. Czas trwania naboru

Nabór był otwarty od 15 listopada 2019 r. do 15 stycznia 2020 r.

3. Alokacja przeznaczona na nabór, wysokość dofinansowania i grantu

Wartość środków dostępnych w ramach naboru wyniosła co najmniej 1 286 000 EUR.

Mikroprojekty mogą otrzymywać granty od 20 000 do 60 000 EUR. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 4. Ocena i wybór projektów

Przewidywany termin oceny projektów to drugi kwartał 2020 r.

Proces wyboru i kryteria wyboru projektów opisano w Podręczniku oceny wniosków oraz w Regulaminie Komisji Oceniającej.

5. Pakiet aplikacyjny

Wszystkie szczegółowe informacje na temat zasad i wymagań 3. naboru są opisane w pakiecie aplikacyjnym, który jest dostępny tutaj.

Folder zawiera następujące dokumenty:

 • Podręcznik Programu
 • Załącznik 1 – Wniosek Aplikacyjny
 • Załącznik 2 – Budżet projektu
 • Załącznik 3 – Metodologia obliczania kosztów administracyjnych
 • Załącznik 4 – Siatka oceny administracyjnej, kwalifikowalności i oceny jakościowej wniosku
 • Załącznik 5a – Szczegółowe zasady udzielania zamówień dla polskich beneficjentów
 • Załącznik 5b – Szczegółowe zasady udzielania zamówień dla białoruskich i ukraińskich beneficjentów
 • Załącznik nr 6 – Umowa grantowa
 • Załącznik nr 7 – Umowa partnerska
 • Załącznik nr 8 – Krótki raport opisowy
 • Załącznik nr 9 – Raport końcowy (opisowy)
 • Załącznik nr 10 – Raport końcowy (finansowy)

Podręcznik Programu zawiera ogólne informacje o Programie, wymogi formalne dla wnioskodawców / beneficjentów oraz wniosków projektowych, kryteria oceny, kwalifikowalność kosztów, a także odpowiedzi na pytania związane z realizacją projektu.

Angielska wersja dokumentów jest wiążąca, jednak tłumaczenia robocze na język polski, rosyjski i ukraiński są również dostępne na każdej wersji językowej strony internetowej Programu.

6. Wsparcie dla Wnioskodawców

Strona internetowa Programu:

 • instrukcja wypełniania Wniosku Aplikacyjnego (pobierz),
 • robocze tłumaczenia dokumentów z pakietu aplikacyjnego (pobierz),
 • sekcja FAQ (często zadawane pytania),
 • prezentacje z ogólnymi informacjami na temat naboru (pobierz),
 • szkolenie on-line: Zasady oceny Wniosku Aplikacyjnego (vide on-line),
 • szkolenie on-line: Zasady wypełniania Wniosku Aplikacyjnego (video on-line),
 • sekcja wyszukiwania partnerów z listą potencjalnych instytucji we wszystkich trzech krajach.

Czy ta strona była przydatna?