PBU
Pierwszy nabór wniosków banerPBU2

Pierwszy nabór - zamknięty

Pierwszy nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 został uruchomiony 11 października 2016 r. podczas konferencji zamykającej edycję Programu 2007-2013 i otwierającej jego edycję na lata 2014-2020.

Pierwszy nabór otwarty był na wszystkie cele tematyczne Programu: Dziedzictwo, Dostępność, Bezpieczeństwo i Granice oraz wszystkie ich priorytety. Przeznaczono na niego 112,40 mln EUR. Wysokość dofinansowania dla jednego projektu wyniosła pomiędzy 100 000 a 2 500 000 EUR.

Projekty składane były w ramach dwustopniowej procedury. Na pierwszym etapie, beneficjenci wiodący składali wstępne koncepcje projektów (ang. Concept Note) zawierające podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu. Na kolejnym etapie, wyłącznie wybrani beneficjenci wiodący byli zaproszeni do złożenia pełnych wniosków aplikacyjnych, zawierających szczegółowy opis projektu (ang. Full Application Form), które podlegały dalszej ocenie przed ostateczną decyzją o dofinansowaniu.

Podział budżetu pomiędzy CT:

CEL TEMATYCZNY

ALOKACJA (MLN)

ALOKACJA %

DZIEDZICTWO

33,25

29,58%

DOSTĘPNOŚĆ

35,62

31,69%

BEZPIECZEŃSTWO

23,25

20,69%

GRANICE

20,28

18,04%

ALOKACJA

112,40

100,00%


W 2017 roku pracownicy WST ocenili prawie 750 koncepcji projektów oraz ponad 380 pełnych wniosków aplikacyjnych. Obejmowały one wszystkie cele tematyczne.

 

  DZIEDZICTWO

DOSTĘPNOŚĆ

GRANICE

BEZPIECZEŃSTWO

KONCEPCJE PROJEKTÓW

352

125

24

248

PEŁNE WNIOSKI APLIKACYJNE

146

61

16

160

WYBRANE PROJEKTY

17

18

13

17

Wspólny Komitet Monitorujący podjął już decyzję w sprawie projektów, które mają być finansowane w ramach celów tematycznych Dziedzictwo, Dostępność, Bezpieczeństwo i Granice. Wybrano 65 projektów o łącznej wartości dofinansowania ponad 113 milionów EUR. Umowy Grantowe na ich realizację są sukcesywnie podpisywane przez Instytucję Zarządzającą i zwycięskich Beneficjentów wiodących.

LISTA WYBRANYCH PROJEKTÓW DZIEDZICTWO
LISTA WYBRANYCH PROJEKTÓW DOSTĘPNOŚĆ
LISTA WYBRANYCH PROJEKTÓW GRANICE
LISTA WYBRANYCH PROJEKTÓW BEZPIECZEŃSTWO