Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

O Programie

Rys historyczny

Polska i Ukraina współpracują ponad granicą od wielu lat. Pomimo przeciwności losu, podejmowane są wspólne działania i korzystne dla obu krajów rozwiązania.

W latach 2004-2006 powstał Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA / TACIS CBC 2004-2006. Przy całkowitym budżecie 58,4 mln EUR zrealizowano 167 projektów.

Kontynuowany był jako Program Współpracy Transgranicznej EISP Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Znacznie wzrosło jego finansowanie z budżetu UE. Wykorzystując jego budżet w wysokości ponad 203 mln EUR, zrealizowano 117 projektów, w tym 9 projektów strategicznych, 102 projekty regularne i 6 projektów parasolowych (z 56 mikroprojektami).

W okresie programowania 2014-2020 Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina funkcjonował w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI). Pod względem budżetu był największym programem ENI CBC na granicach lądowych UE. Jego całkowity budżet w wysokości ponad 201 mln EUR umożliwił sfinansowanie 155 projektów - 10 strategicznych, 65 regularnych i 80 mikroprojektów.

Program 2021-2027 był początkowo przygotowany w formule trójstronnej, jako kontynuacja dotychczasowej owocnej i udanej współpracy transgranicznej Polski, Białorusi i Ukrainy. Niemniej jednak, ze względu na m.in. naruszenia praw człowieka na Białorusi, zapoczątkowane w 2021 roku i politycznie motywowane wykorzystanie migrantów na granicach zewnętrznych UE, wreszcie zaangażowanie Białorusi w agresję militarną Rosji na Ukrainę w 2022 roku, współpraca transgraniczna z Białorusią została zawieszona. W związku z tym Program 2021-2027 ma charakter dwustronny: Polska-Ukraina.


Polska-Ukraina 2021-2027

Program Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 działa w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" (Interreg) oraz Instrumentu Sąsiedztwa, Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (NDICI). Dokument Programowy został przyjęty przez Komisję Europejską 30 listopada 2022 r. i jest dostępny na stronie internetowej Programu.

Ogólnym celem Programu jest wsparcie transgranicznych procesów rozwojowych na pograniczu Polski i Ukrainy. Podobnie jak jego poprzednicy, Program PL-UA skierowany jest do polskich i ukraińskich regionów przygranicznych oraz wszystkich instytucji non-profit wywodzących się z tych regionów. Unia Europejska przeznaczyła na Program 187,4 mln euro (170,3 mln euro na projekty).


Priorytety Programu i cele szczegółoweObszar Programu

Program skierowany jest do polskich i ukraińskich regionów przygranicznych i obejmuje jednostki (podregiony) NUTS 3 po stronie polskiej oraz obwody na Ukrainie:

 • Polska - województwa:  podlaskie, mazowieckie (tylko podregiony ostrołęcki i siedlecki), lubelskie i podkarpackie;
 • Ukraina - obwody: wołyński, lwowski, zakarpacki, rówieński, tarnopolski i iwanofrankiwski.

Obejmuje obszar 177 128 km2 , z czego 57% znajduje się na Ukrainie, a 43% w Polsce.


Projekty w ramach Programu

Wszystkie projekty finansowane w ramach Programu będą miały charakter non-profit i przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy.

Każdy współfinansowany projekt będzie wykazywał silny charakter transgraniczny, nie tylko za sprawą partnerstwa nawiązanego między instytucjami, ale przede wszystkim dzięki rezultatom działań i ich pozytywnemu wpływowi na obszar przygraniczny i jego mieszkańców po obu stronach.

Maksymalny wkład UE na projekt wyniesie 90% jego całkowitych kosztów, natomiast co najmniej 10% to wkład własny.

W ramach Programu mogą być wspierane trzy rodzaje projektów:

 • DUŻE PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE
 • Procedura bezpośrednia
 • Czas trwania: maksymalnie 30 miesięcy
 • W ramach priorytetów: ZDROWIE, ŚRODOWISKO, TURYSTYKA, GRANICE
 • PROJEKTY REGULARNE
 • Wybierane w naborach
 • Wartość dotacji: 200 000 - 2 500 000 EUR
 • Czas trwania: maksymalnie 24 miesiące
 • W ramach priorytetów: ZDROWIE, ŚRODOWISKO, TURYSTYKA, WSPÓŁPRACA (cel szczegółowy 4.1)
 • MIKROPROJEKTY
 • Wybierane w naborach
 • Wartość dotacji 50 000 - 100 000 EUR
 • Czas trwania: maksymalnie 12 miesięcy
 • W ramach Priorytetu: WSPÓŁPRACA, cel szczegółowy 4.2.


Główne wymagania dotyczące projektów

Projekty finansowane w ramach Programu powinny spełniać wszystkie następujące warunki:

 • wkład w realizację priorytetów i celów szczegółowych Programu;
 • wkład we wzmocnienie współpracy transgranicznej;
 • zgodność ze wszystkimi zasadami horyzontalnymi UE i wkład w ich realizację;
 • realizacja projektu w partnerstwie polsko-ukraińskim;
 • realizacja działań na obszarze objętym Programem.


Nabory wniosków

Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu są składane w naborach. Po ogłoszeniu naboru wniosków na stronie internetowej Programu publikowane jest ogłoszenie zawierające szczegółowe informacje (w tym pakiet aplikacyjny). Każde ogłoszenie o naborze wniosków będzie zawierało precyzyjne informacje na temat docelowego typu projektów oraz będzie określało ramy czasowe (data i godzina rozpoczęcia oraz zakończenia).

Informacje dotyczące kolejnych etapów organizacji naboru oraz jego wyników będą dostępne na stronie internetowej Programu.

Poniżej znajduje się prezentacje dotycząca Programu w języku polskim.

 

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna