PBU

Ruszył drugi nabór wniosków!

01 / 08 / 2018

Drugi nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 został otwarty 1 sierpnia 2018 r.

Nabór jest otwarty WYŁĄCZNIE dla Celu Tematycznego DZIEDZICTWO w jego obu priorytetach:

 1. Promocja kultury lokalnej i historii oraz
 2. Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego.

Drugi nabór dedykowany jest mikroprojektom (projektom z małym budżetem). Mikroprojekty obejmują głównie działania nieinwestycyjne, promujące współpracę, nawiązywanie nowych transgranicznych kontaktów i budowanie sąsiedzkich relacji, wymianę doświadczeń, a także inicjatywy społeczne związane z lokalną kulturą i historią oraz dziedzictwem naturalnym.

Przedmiotem wsparcia Programu będą wydarzenia związane z kulturą, sztuką, sportem, edukacją, promocją historii i dziedzictwa naturalnego oraz wszelkie podobnego typu wydarzenia, promujące współpracę transgraniczną, kultywowanie i szerzenie wspólnych tradycji obszaru przygranicznego, współpraca szkół i szkół wyższych, instytucji pozarządowych związanych z turystyką i kulturą po obu/trzech stronach granicy. Celem mikroprojektów jest także promowanie mniejszości kulturowych i różnorodności kultur oraz rozwój lokalnych społeczności.

Poziom dofinansowania:

Pula pieniędzy dostępna dla tego naboru to 5,2 miliona euro. Wnioskowana kwota grantu dla jednego mikroprojektu musi mieścić się w przedziale pomiędzy 20 000 a 60 000 euro.

 

 

Termin na złożenie wniosków aplikacyjnych upływa 31 października 2018 r. (włączając ten dzień, przy czym wnioski składane osobiście muszą zostać dostarczone do godziny 15.00 czasu lokalnego).

Przewidywany czas wyboru projektów to połowa 2019 roku.

Wnioski aplikacyjne będą musiały być przygotowane przy użyciu generatora, który jest umieszczony do pobrania na stronie internetowej Programu.

Wymogi dla mikroprojektów:

Mikroprojekty muszą:

 • być zgodne z zasadami i celami Programu;
 • przyczyniać się do osiągnięcia przynajmniej jednego programowego wskaźnika produktu oraz wskaźnika rezultatu;
 • mieć widoczne i silne oddziaływanie transgraniczne;
 • mieć racjonalny budżet;
 • spełniać kryteria partnerstwa.

Wszystkie szczegóły dotyczące tego naboru można znaleźć w Podręczniku Programu dla Drugiego Naboru Wniosków (Projekty z małym budżetem), który wraz z załącznikami jest dostępny do pobrania  tutaj.  

Przed przygotowaniem Wniosku Aplikacyjnego proszę uważnie przeczytać wszystkie dokumenty. Przypominamy, że obowiązująca i wiążąca jest ich angielska wersja, ale dla celów informacyjnych na naszej stronie internetowej dostępne są również robocze tłumaczenia na języki narodowe (wersja polska).

Uproszczenia:

 • ocena (administracyjna, kwalifikowalności i jakościowa) przeprowadzana jednocześnie;
 • łatwy i krótki Wniosek Aplikacyjny – bez etapu koncepcji projektu!
 • brak załączników do WA na etapie aplikowania;
 • uproszczone opcje rozliczania kosztów – ryczałt kwotowy (lump sum) dla kosztów personelu i podróży oraz ryczałt procentowy (flat rate) dla kosztów administracyjnych;
 • zaliczka - 85% dofinansowania UE;
 • 1 (końcowy) raport (finansowy i opisowy);
 • kwalifikowalność Beneficjentów – weryfikowana po decyzji WKM.

Wsparcie dla Wnioskodawców:

Strona internetowa Programu:

 • Instrukcja wypełniania Wniosku Aplikacyjnego,
 • Robocze tłumaczenia dokumentów z pakietu aplikacyjnego (polska, rosyjska i ukraińska wersja językowa),
 • Sekcja poświęcona najczęściej zadawanym pytaniom (FAQ),

Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienie wątpliwości:

 • Potencjalni Beneficjenci mogą uzyskać pisemną odpowiedź na zapytanie dotyczące wymogów naboru – wystarczy wysłać wiadomość na adres pbu@pbu2020.eu Przynajmniej raz w tygodniu wybrana grupa ekspertów Programu będzie udzielać odpowiedzi na nadesłane pytania.

Szkolenia i konsultacje indywidualne:

 • Seria szkoleń w trzech krajach odbędzie się między 11 a 28 września. Wkrótce otworzymy rejestrację na szkolenia.
 • Indywidualne konsultacje dla Wnioskodawców dotyczące pomysłu na projekt i kompozycji partnerstwa sa przewidziane w październiku. Szczegóły rejestracji ogłosimy we wrześniu.
 • Pierwsze Forum Poszukiwania Partnerów odbyło się w Lublinie 25-26 lipca. Drugie zorganizowane będzie w Brześciu 21-22 sierpnia. Informacja o rejestracji jest dostępna tutaj.