Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Ankieta PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Podsumowanie realizacji Programu PBU 2014-2020 – raport z ewaluacji ex-post

13 / 03 / 2024

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ewaluacji ex-post Programu Współpracy Transgranicznej Polska-(Białoruś)-Ukraina 2014-2020. Badanie dotyczy oceny wpływu działań Programu na życie społeczno-gospodarcze mieszkańców obszaru wsparcia, analizy efektów Programu, a także głównych aspektów jego realizacji. Pomimo, że zostało przeprowadzone w II połowie 2023 r., gdy duża część projektów wciąż jeszcze była realizowana, to wiele z efektów Programu oraz trendów w jego realizacji już można było podsumować.

Wydarzenia ostatnich lat, zwłaszcza pandemia COVID-19 oraz wojna na Ukrainie, udział w niej władz Białorusi (czego skutkiem było zawieszenie uczestnictwa tego państwa w Programie), wprowadziły nowe wyzwania, lecz również potwierdziły wartość i odporność nawiązanych polsko-ukraińskich partnerstw transgranicznych. Badanie potwierdza, że mimo trudności, większość projektów realizowanych w Programie 2014-2020 znacząco wpłynęła na poprawę życia lokalnych społeczności.

W Raporcie znaleźć można analizę osiągnięć w poszczególnych celach tematycznych i priorytetach Programu, przegląd znaczenia wspieranych projektów oraz ich rolę w budowaniu trwałych relacji i partnerstw transgranicznych. Ponadto, analiza pokazuje, jak ważne jest kontynuowanie wsparcia dla dziedzictwa kulturowego, turystyki, zdrowia, bezpieczeństwa i dostępności transportowej.

Raport podkreśla także znaczenie komplementarności projektów oraz ich zgodność z politykami horyzontalnymi, mimo różnic w doświadczeniu beneficjentów z poszczególnych państw realizujących Program.

Beneficjenci, którzy wzięli udział w badaniu, podkreślili istotę trwałych partnerstw, które powstały w trakcie realizacji projektów. Ponad 60% beneficjentów z Polski oraz ponad 70% z Ukrainy wyraziło zamiar kontynuacji współpracy w dotychczasowym partnerstwie lub w rozszerzonym składzie. Nawiązane wcześniej relacje nie tylko przetrwały, lecz także rozwijają się, co widać m.in. we wnioskach projektowych złożonych w I naborze Programu Polska – Ukraina 2021-2027.

Co niewątpliwie jest sukcesem Programu i jego projektów - Beneficjenci biorący udział w badaniu bardzo dobrze ocenili zachowanie trwałości efektów projektów realizowanych w ramach Programu. Wszyscy wskazali na to, że efekty utrzymują lub utrzymają się po zakończeniu realizacji projektu. To potwierdza, że działania podejmowane w ramach Programu przynoszą trwałe korzyści lokalnym społecznościom.

Ewaluacja potwierdziła wysoką skuteczność działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez Program, szczególnie dzięki ich zróżnicowaniu i dostosowaniu do poszczególnych grup odbiorców, którym były dedykowane. W przypadku działań skierowanych do wnioskodawców i beneficjentów najlepszy efekt przyniosły szkolenia i warsztaty oraz możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami WST. Beneficjenci wysoko ocenili stronę internetową Programu, jako źródło przydatnych i ciekawych informacji. W przypadku działań związanych z upowszechnianiem wiedzy o Programie wśród społeczeństwa, najbardziej skuteczne okazały się spotkania otwarte oraz działania wymagające od uczestników aktywności (konkursy, quizy itp.).

 

Lektura Raportu to nie tylko dostęp do szczegółowych analiz i wniosków, możliwość poznania doświadczeń i dobrych praktyk w realizacji Programu, ale i szansa na zdobycie inspiracji dla przyszłych działań na tym obszarze.


Ewaluacja wpływu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 na obszar wsparcia (pdf) 4,44 MB

Prezentacja wyników badania (pptx) 2,01 MB

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna