Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in Numbers HERITAGE PL Zamosc 2022 PL mapa projektów

Badanie ankietowe dotyczące organizacji drugiego naboru wniosków w Programie

20 / 12 / 2018

Chcąc stale podnosić jakość naszego wsparcia na rzecz odbiorców Programu, w listopadzie tego roku poprosiliśmy aplikantów drugiego naboru wniosków o wypełnienie elektronicznej ankiety. Ankieta zawierała 27 pytań dotyczących oceny organizacji naboru i działań, które podjęliśmy, by pomóc aplikantom w budowaniu transgranicznych partnerstw i złożeniu dobrych wniosków.

Aż 172 wnioskodawców wypełniło ankiety dzieląc się z nami swoimi spostrzeżeniami i opiniami.  Poniżej prezentujemy główne wnioski z badania.

Respondenci:

- w 94% ocenili publikowane na stronie internetowej dokumenty programowe jako pomocne, doceniając przy tym ich jakość, przejrzystość i zawartość merytoryczną,

- w blisko 60% dobrze zaopiniowali funkcjonowanie generatora offline,

- bardzo dobrze ocenili organizację szkoleń i spotkań informacyjnych zarówno w zakresie przekazywanej wiedzy, jak i kwestii logistycznych (ok. 80%),

- lepiej, w porównaniu z innymi znanymi im naborami, ocenili organizację drugiego naboru wniosków w ramach naszego Programu,

- niemal wszyscy uczestnicy ankiety (95%) potwierdzili gotowość złożenia wniosku za pośrednictwem generatora online w przyszłości.

Dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się z nami swoimi opiniami. Cieszymy się z pozytywnego odbioru naszej pracy i samej organizacji naboru. Wszystkie spostrzeżenia z ankiet weźmiemy pod uwagę przy organizacji kolejnych naszych działań i planowaniu kształtu przyszłego Programu.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna