PBU

Ocena wniosków w celu tematycznym Dostępność i Granice

03 / 11 / 2017

Wspólny Sekretariat Techniczny zakończył ocenę administracyjną i kwalifikowalności pełnych wniosków o dofinansowanie złożonych w celu tematycznym Dostępność w ramach pierwszego naboru wniosków. Spośród 64 projektów zaproszonych do drugiego etapu naboru, wnioskodawcy złożyli 61 wniosków. W wyniku oceny administracyjnej i kwalifikowalności otrzymanej dokumentacji, do oceny jakościowej Sekretariat zatwierdził 58 projektów. Całkowita wartość wnioskowanego dofinansowania zakwalifikowanych projektów to nieco ponad 104 miliony euro, podczas gdy w ramach naboru na cel tematyczny Dostępność przeznaczonych jest niewiele ponad 34 miliony euro.

WST zakończył również ocenę administracyjną i kwalifikowalności pełnych wniosków o dofinansowanie złożonych w celu tematycznym Granice. Spośród 18 projektów zaproszonych do drugiego etapu naboru, wnioskodawcy złożyli 16 wniosków. Wszystkie złożone wnioski przeszły tę ocenę z wynikiem pozytywnym i zostały zakwalifikowane do oceny jakościowej. Całkowita wartość wnioskowanego dofinansowania zakwalifikowanych projektów to niemalże 22 miliony euro, co jest dostępne w całości w ramach środków przeznaczonych na ten cel tematyczny.

W najbliższych dniach wszyscy wnioskodawcy otrzymają pisemną informację o wynikach oceny odnośnie obydwu wspomnianych celów tematycznych.

Wnioski, które spełniły wymogi programu, są obecnie oceniane pod kątem ustalonych kryteriów jakościowych. Ocena jakościowa powinna zakończyć się w pierwszej połowie listopada. Następnie, wyniki pracy ekspertów będą przedstawione członkom Komisji Wyboru Projektów, którzy przygotują swoje rekomendacje dla Wspólnego Komitetu Monitorującego. Ostateczną decyzję w sprawie dofinansowania projektów podejmie Wspólny Komitet Monitorujący w trakcie spotkania w dniu 7 grudnia 2017 roku we Lwowie na Ukrainie. Wszyscy wnioskodawcy informację o decyzji Komitetu otrzymają niezwłocznie po tym posiedzeniu.