Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Nabór wniosków w ramach celu tematycznego DZIEDZICTWO rozstrzygnięty

18 / 10 / 2017

W dniu 17 października br., podczas posiedzenia w Mińsku na Białorusi, Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) zatwierdził wyniki pierwszego naboru wniosków złożonych w ramach CT Dziedzictwo.

WKM zadecydował o przyznaniu dofinansowania 17 projektom z puli 146, które w drugim etapie naboru złożyły pełne wnioski aplikacyjne. Zachęcamy do zapoznania się z listą zwycięzców. Komitet podjął jednocześnie decyzję o utworzeniu listy rezerwowej, na której znalazły się 64 projekty.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 33,25 mln EUR. Ostateczna wartość dofinansowania decyzją WKM została zwiększona z wyjściowej kwoty 27,1 mln EUR dzięki przesunięciu środków z budżetu pomocy technicznej oraz z celu tematycznego Granice, na który złożono projekty o mniejszej wartości wnioskowanego dofinansowania niż dostępne środki. Decyzja ta umożliwi realizację jak największej liczby projektów złożonych w tym najbardziej popularnym celu tematycznym Dziedzictwo. Wspólny Sekretariat Techniczny w najbliższym czasie powiadomi każdego ze 146 aplikantów o decyzji WKM dotyczącej jego projektu.

Podczas posiedzenia omówiono również inne bieżące kwestie związane między innymi z procesem wyboru Dużych Projektów Infrastrukturalnych, budżetem Pomocy Technicznej czy działaniami informacyjno-promocyjnymi zrealizowanymi przez Wspólny Sekretariat Techniczny i oddziały Programu. Zaprezentowane zostały także wyniki ewaluacji Programu 2007-2013 oraz postęp w zamykaniu ostatnich projektów strategicznych. Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z posiedzenia.

Kolejne posiedzenie WKM odbędzie się we Lwowie dnia 7 grudnia 2017 r. Celem tego spotkania będzie wybór projektów złożonych w dwóch kolejnych celach tematycznych, tj. Dostępność i Granice. Z kolei decyzja o przyznaniu dofinansowania projektom z CT Bezpieczeństwo zapadnie na posiedzeniu WKM w Białymstoku pod koniec marca 2018 r.

Broszura HERITAGE

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna