Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Zamosc 2022 PL PBU in numbers_trasy_turystyczne mapa projektów

Konsultacje publiczne dokumentu Programu Interreg NEXT Polska-Białoruś-Ukraina 2021-2027

02 / 12 / 2020

Zapraszamy do udziału w konsultacjach publicznych strategicznej części dokumentu Programu Współpracy Transgranicznej Interreg NEXT Polska-Białoruś-Ukraina 2021-2027.

Celem konsultacji publicznych jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu. Komentarze zgłoszone w ramach konsultacji zostaną uwzględnione przez Wspólny Komitet Programowy, odpowiedzialny za przygotowanie nowego Programu.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani rozwojem polsko-białorusko-ukraińskiego pogranicza, w szczególności przedstawiciele władz centralnych, samorządów terytorialnych i ich jednostek, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich itp.

Jak zgłaszać uwagi?

Uwagi można zgłaszać do 10 stycznia 2021 roku poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłaszania uwag.

Formularz jest dostępny tu.

Wszystkie uwagi zgłoszone w czasie konsultacji zostaną rozpatrzone w toku prac nad ostateczną wersją Programu.

Projekt Programu
Podstawowe informacje o Programie

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2021-2027 to czwarta edycja programu wspierającego procesy rozwojowe na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez współfinansowanie różnorodnych projektów. Program jest skierowany do polskich, ukraińskich i białoruskich obszarów przygranicznych:

 • Polska: podregiony białostocki, łomżyński, suwalski, ostrołęcki, siedlecki, bialski, lubelski, puławski, chełmsko-zamojski, przemyski, rzeszowski, tarnobrzeski, krośnieński,
 • Białoruś: obwody grodzieński, brzeski, miński, homelski,
 • Ukraina: obwody lwowski, wołyński, zakarpacki, rówieński, tarnopolski, iwanofrankowski.

Projekty realizowane w ramach Programu muszą wpisywać się w jeden z pięciu priorytetów:

 • priorytet środowisko
  • cel szczegółowy: promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i odporności na katastrofy
  • cel szczegółowy: promowanie zrównoważonej gospodarki wodnej
  • cel szczegółowy: zwiększenie różnorodności biologicznej, zielonej infrastruktury w środowisku miejskim i zmniejszenie zanieczyszczenia
 • priorytet zdrowie
  • cel szczegółowy: poprawa dostępności, skuteczności i odporności systemów opieki zdrowotnej i usług opieki długoterminowej ponad granicami
 • priorytet turystyka
  • cel szczegółowy: zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym, integracji społecznej i rozwoju innowacji społecznych
 • priorytet współpraca
  • cel szczegółowy: zwiększenie sprawności administracji publicznej w drodze upowszechniania współpracy prawnej i administracyjnej oraz współpracy miedzy obywatelami i instytucjami, zwłaszcza w celu wyeliminowania przeszkód prawnych i innych barier w regionach granicznych
  • cel szczegółowy: budowanie wzajemnego zaufania poprze zachęcanie do działań ułatwiających kontakty międzyludzkie
 • priorytet granice
  • cel szczegółowy: działania w obszarze zarzadzania przekraczaniem granic

O postępach w przygotowaniu Programu będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie.

 

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna