Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Zmiany umowy o zamówienie w związku z wystąpieniem siły wyższej (COVID-19)

17 / 04 / 2020

Informujemy, że dla projektów w ramach których zawarte zostały umowy o zamówienie – zgodnie z zasadą konkurencyjności - możliwe jest dokonanie istotnej zmiany postanowień tej umowy pod warunkiem, że:

 1. zmiana taka nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy
 2. konieczność tej zmiany spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 3. wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Obecny stan epidemii (COVID-19) spełnia przesłanki kwalifikacji tego zdarzenia jako siły wyższej, tzn. wyjątkowej sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć. Oznacza to, że zmiany istotne, które zaistniały wskutek wystąpienia pandemii wirusa np. zmiana terminu wykonania umowy, czasowe zawieszenie jej wykonywania, zmiana sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, będą możliwe do wprowadzenia pod warunkiem, że nie prowadzą do zmiany ogólnego charakteru umowy.

W odniesieniu do trzeciego warunku, istotne jest to, aby ewentualny wzrost wynagrodzenia towarzyszący zmianie, nie przekroczył 50% wartości pierwotnej umowy. W przypadku wprowadzania kilku kolejnych zmian w umowie limit ten należy odnieść do sumy wszystkich zmian. Oznacza to, że wzrost wynagrodzenia - liczony kumulatywnie - nie może przekroczyć 50% wartości pierwotnej umowy.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna