Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Możliwość wyłączenia zasady konkurencyjności podczas udzielania zamówień mających na celu przeciwdziałanie/zwalczanie COVID-19 (PL)

03 / 04 / 2020

Obecny stan epidemii (SARS-CoV-2), w ocenie Instytucji Zarządzającej, można zakwalifikować jako zdarzenie spełniające przesłanki wystąpienia siły wyższej tzn. wyjątkowej sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć. W związku z tym, możliwe jest wyłączenie stosowania zasady konkurencyjności w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19 ze względu na wymaganą natychmiastową realizację zamówienia lub wystąpienie natychmiastowej potrzeby udzielenia zamówienia.

Mając na uwadze powyższe, możliwe jest niestosowanie zasady konkurencyjności przy udzielaniu zamówień w następujących przypadkach opisanych:
- dla PBU1/DPI w Podręczniku programu. Część I, rozdz. 6.4.5.1, podrozdział 1.1, pkt. 6 
- dla mikro-projektów w załączniku 5a do Podręcznika programu. Drugi nabór wniosków, rozdział 1.1, pkt. 6:

d) w przypadku zamówień, wobec których stosuje się zasadę konkurencyjności, jeżeli nie można dotrzymać terminów, o których mowa w pkt 1.2 tego podrozdziału ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia, której nie można było przewidzieć, i pod warunkiem, że taka potrzeba nie wynika z działań lub zaniedbania ze strony zamawiającego;

e) w przypadku zamówień, do których stosuje się zasadę konkurencyjności, jeżeli zamówienie musi zostać zrealizowane natychmiast, a terminów, o których mowa w pkt 1.2 tego podrozdziału nie można dotrzymać z powodu wystąpienia nieprzewidzianych, nadzwyczajnych okoliczności (np. klęsk żywiołowych, katastrof, awarie, nieprzewidzianych wypadków) , przy czym takie nadzwyczajne okoliczności nie są wynikiem działania lub zaniedbania ze strony zamawiającego;

Podsumowując, beneficjenci i wnioskodawcy mogą odstąpić od zastosowania zasady konkurencyjności podczas udzielania zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19. Spełnienie ww. przesłanek z pkt. 6 lit. d i e powinni jednak pisemnie uzasadnić. Określone przesłanki, w razie wątpliwości należy interpretować w oparciu o wykładnię i orzecznictwo wydane względem odpowiednich przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. art. 62 i art. 67.

Zastosowanie wszelkich rozwiązań stanowiących odstępstwo od przyjętych reguł wdrażania funduszy unijnych, tak jak w omawianej sytuacji odstąpienie od zasady konkurencyjności, powinno znajdować uzasadnienie w wystąpieniu siły wyższej, jaką obecnie stanowi pandemia. Dlatego skorzystanie z tego typu rozwiązań musi być poprzedzone wnikliwą analizą każdego przypadku.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna