Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Zagrożenie epidemią - wsparcie dla Beneficjentów projektów

13 / 03 / 2020

Drodzy Beneficjenci,

w związku z aktualnym zagrożeniem epidemicznym oraz jego negatywnym wpływem na realizację projektów w ramach programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa informujemy, że Instytucja Zarządzająca będzie brała pod uwagę wyjątkowe i nieprzewidziane okoliczności spowodowane powyższym przy ocenie realizacji projektów. Wszystkie przypadki będą rozpatrywane indywidualne, wychodząc naprzeciw beneficjentowi. W zależności od rodzaju projektu i problemu będziemy razem z Państwem szukać optymalnych w danym przypadku rozwiązań.

Instytucja Zarządzająca wspólnie z partnerami zagranicznymi pracuje nad mechanizmami, które w sposób elastyczny i korzystny dla Państwa pozwolą na sprawną realizację zaplanowanych w projektach działań. W ramach powyższego przewidujemy m.in:

- wyrażanie zgody na wydłużenie okresu realizacji projektów,

- wydłużenie terminów składania wniosków o płatność,

- elastyczne podejście do terminów przeprowadzania kontroli na miejscu

- bardziej elastyczne podejście do oceny kwalifikowalności wydatków, na którą ma wpływ obecne zagrożenie epidemiczne

Uprzejmie prosimy o bieżące informowanie opiekuna projektu we Wspólnym Sekretariacie o ewentualnych problemach w projekcie, które są spowodowane zagrożeniem epidemicznym wskutek rozprzestrzenienia się koronawirusa.

Jednocześnie prosimy również o jak najszybsze podjęcie wszelkich niezbędnych starań związanych z odwołaniem spotkań i odzyskaniem zapłaconych w ramach projektów środków, zgodnie z warunkami umowy w przypadku anulowania: podróży, spotkania, wydarzenia, itp.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna