PBU

Wytyczne do przygotowania Studium wykonalności

13 / 04 / 2017

Informujemy wszystkich Beneficjentów, że zostały opracowane i zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą „Wytyczne do przygotowania Studium wykonalności”.

Dla projektów zawierających komponent infrastrukturalny o wartości min. 1 miliona

EUR Beneficjenci składają pełne studium wykonalności w języku narodowym (tj. polskim, ukraińskim, rosyjskim) łącznie ze streszczeniem w języku angielskim. Dokument należy złożyć  również w wersji elektronicznej (doc. lub pdf)

Przy opracowywaniu pełnego studium wykonalności prosimy korzystać z przygotowanego dokumentu „Wytyczne do przygotowania Studium wykonalności (pdf 1MB)

Projekty zawierające komponent infrastrukturalny o wartości pomiędzy 50 000 EUR a 1 milion EUR muszą wypełnić punkt 3.5 skrócone studium wykonalności w Pełnym Wniosku Aplikacyjnym.

W przypadku, gdy projekt zawiera dwa komponenty infrastrukturalne, 1 powyżej, drugi poniżej 1 miliona EUR, dla tego drugiego komponentu musi zostać dostarczone skrócone studium, zgodne z opisem (pdf 326KB). To skrócone studium może być częścią pełnego studium, bądź odrębnym opisem, dołączonym jako drugi aneks A8 do Pełnego Wniosku Aplikacyjnego.

 

Komponent infrastrukturalny

Komponent infrastrukturalny obejmuje wydatki na finansowanie powstania infrastruktury, w szczególności finansowanie robót budowlanych. Należy w nim jednak ująć także inne koszty bezpośrednio związane z powstaniem infrastruktury, jak m.in. przygotowanie miejsca budowy, nadzór, dostawa i instalacja sprzętu nierozerwalnie związanego z infrastrukturą, renowacja, zakup gruntów i budynków.

Wartość komponentu infrastrukturalnego należy liczyć oddzielnie dla każdej wyodrębnionej infrastruktury w projekcie (przykładowo, jeden Beneficjent może realizować kilka komponentów infrastrukturalnych, np. droga i budynek). Jeżeli w ramach jednego projektu jeden z beneficjentów zamierza zrealizować element infrastrukturalny o wartości 1,2 mln euro, a drugi o wartości 0,7 mln euro, to do dostarczenia pełnego studium wykonalności jest zobligowany tylko beneficjent realizujący ten pierwszy komponent 1,2 mln euro (komponent jest większy niż 1 mln euro i zgodnie z Podręcznikiem Programu, pkt 3.2.2 beneficjent musi dostarczyć dodatkowe dokumenty). W tym wypadku, beneficjent z komponentem wartym 0,7 mln euro będzie musiał dostarczyć ww. skrócone studium bądź pełne studium musi uwzględniać również informację na temat tego drugiego komponentu.

Proszę pamiętać, że łączna kwota wszystkich komponentów infrastrukturalnych realizowanych w ramach projektu musi być niższa niż 2,5 mln EUR.