Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in Numbers HERITAGE PL mapa projektów

Informacja o trzecim naborze wniosków (mikroprojekty)

23 / 10 / 2019

Uprzejmie informujemy, że trzeci nabór wniosków o dofinansowanie projektów z małym budżetem rozpocznie się 15 listopada 2019 i zakończy 15 stycznia 2020 r. Będzie to nabór uzupełniający na mikroprojekty w ramach celu tematycznego Dziedzictwo. Dofinansowanie przeznaczone jest na przedsięwzięcia o charakterze miękkim wspierające współpracę przygraniczną, m.in. na  wydarzenia kulturalne, artystyczne, sportowe, edukacyjne oraz działania promujące historię i dziedzictwo naturalne. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że Wspólny Sekretariat Techniczny oraz Oddziały Programu nie udzielają konsultacji aż do momentu ogłoszenia naboru wniosków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to  II kwartał 2020.

Miejsce i sposób składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków, która będzie stanowiła załącznik do pakietu aplikacyjnego. 

Podobnie jak w drugim naborze wniosków, nabór opiera się na procedurze jednostopniowej. Beneficjenci wiodący będą składali wnioski aplikacyjne, które podlegać będą ocenie przed ostateczną decyzją o dofinansowaniu.

Kto i na co może składać wnioski, kryteria wyboru projektów

Trzeci nabór będzie otwarty wyłącznie w ramach dwóch priorytetów celu tematycznego Dziedzictwo:

Priorytet 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii
Priorytet 1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące zasad tego naboru opisane są w Podręczniku Programowym (ang. Programme Manual), który można pobrac z poniższych linków:

Podręcznik Programowy wersja EN

Podręcznik Programowy tłumaczenie na język polski

Wersją obowiązującą dokumentów jest wersja angielska.

W Podręczniku znajdują się informacje ogólne dotyczące Programu, opisane są wymogi formalne, które muszą spełniać beneficjenci i składane przez nich wnioski, kryteria oceny wniosków, kwalifikowalność kosztów, jak również kwestie związane z wdrażaniem projektu.

Folder zawiera następujące dokumenty:

Podręcznik Programowy

 • Załącznik 1 – Wniosek aplikacyjny
 • Załącznik 2 – Budżet projektu
 • Załącznik 3 – Metodologia obliczenia kosztów administracyjnych
 • Załącznik 4 – Siatka oceny wniosku
 • Załącznik 5a – Procedury przetargowe dla polskich beneficjentów
 • Załącznik 5b – Procedury przetargowe dla białoruskich i ukraińskich beneficjentów

Kryteria wyboru projektów zostały opisane w Procedurach oceny wniosków, które dostępne są tutaj.

Pakiet Aplikacyjny wraz z Procedurami oceny został zatwierdzony przez Wspólny Komitet Monitorujący 22 października b.r.

Dofinansowanie projektów ze środków Programu

Wysokość dofinansowania dla jednego mikroprojektu może wynieść od 20 000 do 60 000 EUR. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Pula środków dostępnych w ramach konkursu wynosi nie mniej niż 1 224 000 EUR.

Inne ważne informacje
Pełny pakiet aplikacyjny zostanie udostępniony na stronie Programu w dniu otwarcia naboru. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi dokumentami przed wypełnieniem wniosku aplikacyjnego.

Przez cały czas trwania naboru, Wspólny Sekretariat Techniczny będzie wspierał beneficjentów w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych poprzez:

 • Informacje na stronie Programu,
 • szkolenia online,
 • konsultacje.

Prosimy o regularne sprawdzanie strony internetowej Programu, na której publikowane będą dokładne informacje odnośnie wszystkich form wsparcia dla beneficjentów.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna