Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Instytucja Audytowa (IA)

IA zapewnia prowadzenie audytów systemu zarządzania i kontroli Programu, na podstawie stosownej próby projektów oraz rocznych sprawozdań finansowych Programu.

Funkcję IA sprawuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Funkcję Szefa KAS sprawuje Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Szef KAS wykonuje swoje zadania za pośrednictwem Departamentu Audytu Środków Publicznych w Ministerstwie Finansów.

Ministerstwa Finansów (Departament DO) oraz 16 urzędów kontroli skarbowej.

The role of the Audit Authority is played by the Head of the National Revenue Administration. The function of the Head of National Revenue Administration is fulfilled by the Secretary of State within Polish Ministry of Finance.
The Head of National Revenue Administration performs its tasks through the Department for Audit of Public Funds in the Ministry of Finance.

 

Zgodnie z wymaganiami art. 32(4) RW, IA pozostaje niezależna od IZ oraz od KPK. Funkcje IA, IZ oraz KPK realizowane są przez odrębne, niezależne od siebie organy.

Wszystkie organy audytowe pozostają w każdych okolicznościach w pełni niezależne w ramach realizowanych zadań audytowych w stosunku do IZ, KPK oraz WST, a także do innych organów zaangażowanych we wdrażanie Programu. Fakt ten zostanie w sposób wyraźny zaznaczony w Regulaminie GA.

Każde z państw uczestniczących w Programie wskazało minimalne kwalifikacje i zakres doświadczeń wymagany od członków GA wybranych przez to państwo, a także od audytorów realizujących obowiązki w zakresie audytu. Każda z wyżej wymienionych osób musi posiadać kwalifikacje w zakresie prowadzenia audytów.

IA w szczególności:

 • zapewnia prowadzenie audytów systemu zarządzania i kontroli, na podstawie stosownej próby projektów oraz rocznych sprawozdań finansowych Programu;
 • w przypadku audytów przeprowadzanych przez podmiot inny niż IA, zapewnia takiemu podmiotowi niezbędną niezależność funkcjonalną;
 • zapewnia, aby czynności audytowe prowadzone były zgodnie z uznanymi międzynarodowo standardami audytu;
 • w ciągu dziewięciu miesięcy od podpisania pierwszej umowy finansowej zgodnie z art. 8(2) RW przedkłada Komisji strategię audytu na potrzeby przeprowadzania audytów. Strategia audytu określa metodę kontroli rocznych sprawozdań finansowych i projektów, metodę doboru próby do audytów projektów oraz plan audytów na bieżący rok obrotowy i dwa następne lata obrotowe. Strategia audytu jest aktualizowana corocznie począwszy od 2017 r. do 2024 r.
  W przypadku gdy wspólny system zarządzania i kontroli ma zastosowanie do więcej niż jednego programu, dla programów tych można przygotować jedną strategię audytu. Uaktualnioną strategię audytu przedkłada się Komisji wraz z rocznym sprawozdaniem z Programu;
 • sporządza, w sposób zgodny z art. 68 RW, opinię pokontrolną na temat sprawozdań finansowych za poprzedni rok obrotowy, a także roczne sprawozdanie z audytu.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna