Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Zamosc 2022 PL PBU in Numbers Professional Trainings PL mapa projektów

Duże Projekty Infrastrukturalne (DPI)

Zgodnie z art.2 (p) Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 897/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. ustanawiającego przepisy szczegółowe dotyczące wdrażania programów współpracy transgranicznej finansowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 232/2014 ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa (RW) Duże Projekty Infrastrukturalne oznaczają „projekty obejmujące wszystkie roboty, działania lub usługi, które mają spełniać niepodzielną funkcję o konkretnym charakterze i jasno określonych celach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, aby realizować inwestycje przynoszące skutki i korzyści o charakterze transgranicznym i w przypadku których część budżetu wynosząca co najmniej 2,5 mln EUR jest przeznaczona na nabywanie infrastruktury”.

Zgodnie z artykułem 41 Rozporządzenia 897/2014, Duże Projekty Infrastrukturalne (DPI) są wybierane w ramach procedury bezpośredniej. Oznacza to, że takie projekty są przyznawane:

 • organom posiadającym w danej dziedzinie monopol de jure albo de facto;
 • na działania o cechach szczególnych wymagających określonego rodzaju podmiotu ze względu na jego kompetencje techniczne, wysoki poziom specjalizacji lub uprawnienia administracyjne.

Dla tych celów monopol de jure czy de facto oznacza, że beneficjent (może również to być konsorcjum):

 • zgodnie z obowiązującym prawem ma wyłączne kompetencje w danej dziedzinie działalności i/lub na obszarze geograficznym, do której/którego odnosi się dofinansowanie; lub
 • na podstawie wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych jest jedyną organizacją funkcjonującą lub mogącą funkcjonować w sferze działalności i/lub na obszarze geograficznym, do której/którego odnosi się dofinansowanie.

Duże Projekty Infrastrukturalne w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 zostały wybrane i zaakceptowane przez Wspólny Komitet Programujący (WKP) przed przekazaniem Wspólnego Programu Operacyjnego (WPO) do Komisji Europejskiej (KE). WPO zawiera listę wszystkich DPI zaproponowanych do wyboru poza otwartymi naborami. Wskazanych zostało 18 takich projektów (10 z nich znajduje się na liście podstawowej oraz 8 na liście rezerwowej). Wybrane projekty dotyczą poprawy i rozwoju usług transportowych oraz infrastruktury, podejmowania wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem, wspierania efektywności i bezpieczeństwa granic, ochrony zdrowia oraz promocji lokalnej kultury i historii na obszarze objętym Programem.

Projekty proponowane do wyboru bez naboru wniosków są zatwierdzane przez Komisję w ramach dwuetapowej procedury obejmującej złożenie streszczenia projektu, a następnie pełnego wniosku aplikacyjnego. Na każdym etapie Komisja powiadamia Instytucję Zarządzającą (IZ) o swojej decyzji w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia dokumentu. W razie konieczności termin ten może zostać przedłużony. Jeśli Komisja odrzuca proponowany projekt, powiadamia IZ o przyczynach swojej decyzji.

W następstwie decyzji WKP, podjętej na mocy art. 38 RW, maksymalnie 30% unijnej alokacji dla Programu przeznaczone zostanie na wybrane w procedurze bezpośredniej DPI. Na ich realizację w ramach Programu przewidziano kwotę 52,07 mln Euro.

Wykaz Dużych Projektów Infrastrukturalnych znajduje się w linku 

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna