Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Współpraca na rzecz rozwoju wspólnej kultury lokalnej i historii gminy Mielnik i miasta Wysokie.

AKRONIM

MielnikWysokie

NUMER

PBU2/0983/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Nierozpoczęty

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Gmina Mielnik (Województwo podlaskie, Polska)

BENEFICJENT

Państwowy Ośrodek Edukacyjny „Centrum Kształcenia Zaawansowanego dla Dzieci i Młodzieży Miasta Wysokie" (Obwód brzeski, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 55 716,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 50 144,40 €
CZAS TRWANIA 12 miesięcy

Opis projektu

Pomimo niewielkiej odległości dzielącej Gminę Mielnik od miasta Wysokie (ok. 20 km), relacje i kontakty interpersonalne pomiędzy mieszkańcami tych sąsiadujących ze sobą terenów są słabe i niewystarczające. Sytuacja ta jest skutkiem wydarzeń historycznych, ponieważ po II wojnie światowej wspomniany obszar został podzielony granicą. Głównym celem projektu jest usprawnienie współpracy transgranicznej poprzez wypracowanie wspólnych działań mających na celu nawiązanie i późniejsze podtrzymywanie więzi pomiędzy lokalnymi społecznościami – w Mielniku w Polsce i Wysokiem na Białorusi.

Realizacja projektu MielnikWysokie odnowi kulturę i tradycje sąsiedzkie oraz przyczyni się do budowania przyjaźni i nawiązywania pozytywnych wzajemnych relacji. Głównymi działaniami projektu będą międzynarodowe zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty plastyczne i rzemieślnicze, spotkania bożonarodzeniowe i noworoczne, festiwal folklorystyczny, a także publikacja na temat historii łączącej te tereny. Wszystkie wydarzenia będą realizowane wspólnie, tak w Polsce, jak i na Białorusi. Zorganizowana zostanie również wizyta studyjna, podczas której uczestnicy będą mogli lepiej się poznać. Jednocześnie realizacja projektu MielnikWysokie zweryfikuje współpracę instytucjonalną na szczeblu partnerów i wzmocni więzi kulturowe. Dodatkowym efektem będzie także edukacja dzieci i młodzieży oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i rodzimych tradycji. Ponadto mieszkańcy Polski i Białorusi będą wspólnie uczestniczyć we wszystkich planowanych działaniach (spotkaniach, festiwalach, warsztatach), podczas których będą wymieniać doświadczenia, poznawać tradycje i kulturę oraz odnajdywać korzenie łączące mieszkańców obu regionów.

Bezpośrednimi beneficjentami wszystkich inicjatyw podejmowanych w ramach projektu MielnikWysokie będą mieszkańcy gminy Mielnik w Polsce oraz miasta Wysokie na Białorusi, biorący udział w transgranicznych wydarzeniach. Ponadto, współpraca nawiązana pomiędzy partnerami będzie kontynuowana w przyszłości i obejmie również działania mające na celu podtrzymywanie sąsiedzkich kontaktów.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna