Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska w gminie Księżpol w Polsce i w mieście Czerwonogród na Ukrainie – poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej

AKRONIM

KSICHER

NUMER

PBU1/0302/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Gmina Księżpol (Województwo lubelskie, Polska)

BENEFICJENT

Rada Miasta Czerwonogród (Obwód lwowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 2 519 146,08 € DOFINANSOWANIE Z EIS 2 267 231,47 €
CZAS TRWANIA 35 miesięcy 01.09.2018 - 31.07.2021

Opis projektu

Polska gmina Księżpol wraz z rzeką Tanew znajduje się na cennym przyrodniczo terenie objętym ochroną systemu „NATURA 2000”. Na Ukrainie rzeka Bug przepływa przez terytorium Czerwonogrodu, miasta o silnych korzeniach górniczych i przemysłowych. Z roku na rok stan wód w obu rzekach pogarsza się z powodu zanieczyszczenia. W gospodarstwach domowych gminy Księżpol brakuje kanalizacji, a w Czerwonogrodzie oczyszczalnia ścieków wymaga modernizacji.

Projekt KSICHER obejmuje wyzwania środowiskowe chroniące naturalne dziedzictwo rzek przepływających przez obszar przygraniczny Polski i Ukrainy. Istniejąca w Księżpolu oczyszczalnia ścieków zostanie rozbudowana, zaś w pobliskich wsiach: Stare Króle, Markowicze, Gliny i Cegielnia-Markowicze powstanie kanalizacja sanitarna. W Czerwonogrodzie oczyszczalnia ścieków zostanie zmodernizowana, a nagromadzone osady zostaną ponownie wykorzystane do produkcji nawozów organicznych i stworzenia zielonych terenów miasta. Oprócz inwestycji infrastrukturalnych projekt zawiera wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, wspólne szkolenia i publiczne wydarzenie w plenerze stymulujące współpracę między partnerami w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego. We wspólnych publikacjach i artykułach prasowych będzie promowany zdrowy styl życia poprzez wykorzystanie zasobów naturalnych do turystyki aktywnej.

Projekt KSICHER pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne poprzez lepszą gospodarkę ściekową. Rzeka Tanew powróci do swojej pierwotnej czystości (klasy III), poprawi się także jakość wód rzeki Bug. Działania w ramach projektu zmniejszą również dysproporcje i podniosą poziom życia na obszarze przygranicznym. Turyści i mieszkańcy skorzystają z cennych przyrodniczo obszarów jako przyszłego miejsca wypoczynku na polsko-ukraińskiej granicy.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna