PBU

Duże Projekty Infrastrukturalne (DPI)

1 września 2016 został rozpoczęty proces składania wniosków Dużych Projektów Infrastrukturalnych (DPI).  Zgodnie z decyzją Wspólnego Komitetu Monitorującego, beneficjenci wiodący wszystkich Dużych Projektów Infrastrukturalnych zostali zaproszeni do złożenia Streszczeń Projektów do Wspólnego Sekretariatu Technicznego.  Streszczenia DPI powinny zostać przesłane do 30 listopada 2016 roku.

W celu zapewnienia prawidłowego przygotowania Streszczenia Projektu Wspólny Sekretariat Techniczny przeprowadzi trzy seminaria dla potencjalnych beneficjentów Programu z Polski, Białorusi i Ukrainy. Seminaria będą zorganizowane we wrześniu i październiku w Warszawie (Polska), Mińsku (Białorusi) i Lwowie (Ukraina).

Duże Projekty Infrastrukturalne w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020, są wybierane wyłącznie w ramach procedury bezpośredniej. Projekty zostały wybrane i zaakceptowane przez Wspólny Komitet Programujący (WKP) przed przekazaniem Wspólnego Programu Operacyjnego (WPO) do Komisji Europejskiej (KE). Wspólny Program Operacyjny Programu Współpracy Trangranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 zawiera listę wszystkich DPI zaproponowanych do wyboru poza otwartymi naborami.

Program Współpracy Trangranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 wskazał 18 Dużych Projektów Infrastrukturalnych (10 projektów znajduje się na liście podstawowej oraz 8 projektów na liście rezerwowej).

Wybrane projekty dotyczą poprawy i rozwoju usług transportowych oraz infrastruktury, podejmowania wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem, wspierania efektywności i bezpieczeństwa granic, ochrony zdrowia oraz promocji lokalnej kultury i historii na obszarze objętym przez Program.

Na realizację Dużych Projektów Infrastrukturalnych w ramach Programu przewidziano kwotę 52,07 mln Euro.

Wykaz Dużych Projektów Infrastrukturalnych:

Lp.

Główny/
Rezerwowy

Kraj

Województwo

CT

Nazwa

 
 

1

Główny

PL

Podkarpackie

DOSTĘPNOŚĆ

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - granica państwowa na km 3 + 680 - 10 + 562

 

2

Rezerwowy

PL

Podkarpackie

DOSTĘPNOŚĆ

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Oleszyce - granica województwa: odcinek Lubaczów-Basznia Górna

 

3

Główny

PL

Podlaskie

GRANICE

Budowa infrastruktury kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce

 

4

Rezerwowy

PL

Podlaskie

DOSTĘPNOŚĆ

Poprawa dostępności ruchu transgranicznej infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1644 B Tarnopol-Siemianówka

 

5

Główny

PL

Mazowieckie

DOSTĘPNOŚĆ

Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach.

 

6

Rezerwowy

PL

Mazowieckie

DOSTĘPNOŚĆ

Zwiększenie dostępności powiatu sokołowskiego i powiatu siedleckiego poprzez integrację działań w zakresie infrastruktury transportowej

 

7

Główny

PL

Lubelskie

DOSTĘPNOŚĆ

Rozbudowa drogi na trasie Korolówka - Włodawa w odcinku od 70 + 550 km do 75 + 550 km na odcinku o długości w sumie ok. 5,00 km, stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa – Chełm

 

8

Rezerwowy

PL

Lubelskie

DOSTĘPNOŚĆ

Rozbudowa drogi na trasie Mircze - Witków w odcinku od 75 + 250 km do 80 + 250 km na odcinku o długości w sumie ok. 5 km, stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwowa

 

9

Główny

BY

Grodno

GRANICE

Budowa dodatkowego mostu drogowego na rzece Świsłocz pomiędzy punktami granicznymi „Bierestowica” (Republika Białoruś) oraz „Bobrowniki” (Rzeczpospolita Polska)

 

10

Rezerwowy

BY

Grodno

GRANICE

Budowa przenośnego systemu kontroli rentgenowskiej pojazdów w punkcie granicznym „Bierestowica”

 

11

Główny

BY

Brześć

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo polsko-białoruskiego obszaru transgranicznego. Wzmocnienie potencjału straży pożarnej i służb ratunkowych

 

12

Główny

BY

Brześć

DOSTĘPNOŚĆ

Poprawa infrastruktury drogowej obszaru granicznego zapewniająca zrównoważony dostęp do obszaru granicznego (modernizacja i budowa drogi P-16)

 

13

Rezerwowy

BY

Brześć

GRANICE

Budowa przenośnego systemu kontroli rentgenowskiej pojazdów w punkcie granicznym „Peschatka” w Urzędzie Celnym w Brześciu

 

14

Główny

UA

Lwów

BEZPIECZEŃSTWO

Utworzenie systemu dynamicznej odpowiedzi na informacje o przestępstwach i innych zdarzeniach we Lwowie

 

15

Rezerwowy

UA

Lwów

DZIEDZICTWO

Skarby transgraniczne - ochrona, rozwój i promocja dziedzictwa narodowego

 

16

Główny

UA

Wołyń

DOSTĘPNOŚĆ

Lepszy dostęp do obszaru ukraińsko-polskiego obszaru granicznego poprzez przebudowę ukraińskiej drogi krajowej M-07 “Kyiv-Kovel-Yahodyn” na odcinku 487 + 500-496 + 500, km 496 + 500-505 + 286

 

17

Rezerwowy

UA

Wołyń

BEZPIECZEŃSTWO

Poprawa stanu środowiska w granicach Szackiego Parku Narodowego poprzez budowę kanalizacji na obszarach wiejskich nad jeziorem Świtaź

 

18

Główny

UA

Zakarpacie

BEZPIECZEŃSTWO

Zmniejszenie ryzyka epidemii gruźlicy na obszarach granicznych Ukrainy i Polski poprzez budowę szpitala gruźliczego dla 60 pacjentów w rejonie  Wynohradiw oraz wprowadzenie innowacyjnych metod monitorowania, zapobiegania i leczenia gruźlicy